Ang baboy na may tamang uri ng karne

Kami po ay nangangailangan at naghahanap ng Opisyal na Tagapagpalahai upang magkapaglabas ng:

Barakong may mataas na antas ng kalusugan, Purong-lahi ng GGP Meidam and Large White- Volante, at Lahing Pang-Inanhin na mga Dumalaga at Barako

Naghahanap rin po kami ng Magpapalahi o Magpaparami ng dumalagang pang-Inahin na tinatawag na AC1 Hybrid Gilt 

Ang ACMC ay isa mga iginigalang at hinahangaang pandaigdigang kompanya ng palahiang baboy o “breeding company”. Sila may malawak na hanay ng mga mataas na uri ng panlahing baboy magmula sa tinatawag na “great grand parent, grand parent and parent or F1.” Ang kinalalabasang pangkatay na alaga ay pumapasa sa alin mang sukatan sa klase ng karne sa alin mang bahagi ng mundo.

Gamit ang natatanging sistema ng pagpapalahi or “breeding hub,” nakapaglikha ang ACMC ng iba't ibang uri ng bulugan o barako na nakakapagbunga ng pangkatay na baboy na may mga ibat-ibang katangian ayon sa pangagailangan ng iba't-ibang mamimili. Ang mga “parent boars” na ito ay akop ng gamilitin sa AC1 o “parent female” ng ACMC.

Ang mga kinalalabasang pangkatay na mga baboy na ito ay pasado sa anumang antas o pangagailangan ng anumang uri ng pamilihan.

Maaaring makamit ng mataas na antas ng lahi ng ACMC sa pamamagitan ng mismong hayop o di kaya'y sa semilya nito. Ito po ay nakalalamang ng 30 taon laban sa mga ibang kompanya sa larangan ng pagsusuri. Marami nang naidulot na pag-angat ng industriang pag-aalaga ng baboy saan mang bahagi ng mundo.

Ang lahing ito ay madaming maganak anumang kalagayan or sistema ng pagaalaga. Matipid itong alagaan at matagal na pakikinabangan .

Kilala sa pangalang ‘ Vantage ' ang mga ACMC “sire lines” o barako. Ang mga ito ay nilikha mula sa paggamit ng maka-siyentipikong pamamaraan pagsukat ng “genetics.” Ginamitan ito ng impormasyon base sa pagsuri ng “phenotypic data” and pagpili base sa “gene marker.” Ang mga barako ay dumadaan din sa masusing pagpili at pagsubok upang palabasin ang may pinakamanipis na taba, mahusay na “feed conversion,” mabilis na paglaki ng laman o “lean tissue” at magandang karne.

Anuman ang kalalabasan ng pagsukat ng katangian ng bawat baboy, may karagdagang pang pagpili isinasagawa upang masiguro ang pantay na tindig o anyo, maayos na pagkilos o paglakad at ganang bumulog or “libido” bago tuluyang gamitin sa mga babuyan.

May nakikitang pag-uso ng pananatili isang grupo ng buntis baboy sa iisang kulungan lang – hindi pinapasok sa ipitan lalo na sa mga bansang Europa. Angkop sa pamamaraang ito ang Meidam.

Ang ACMC na lahing pang- inahin ay nakabase sa lahing Meidam o ang “ina ng magiging inahin o AC1”. Tanging ang ACMC lamang ang may ganitong uri ng lahi. Ang tinaguriang “inahin ng lahat ng inahin” ay may pinakamadaming mangananak na “GP” at ang pinakamaamong inahin. Ito ay sinuri upang magkaroon ng 16 anim sa suso, at ang Meidam ngayon ang pinakamahusay na babaing palahiang baboy sa merkado dahil sa dami ng isinisilang na biik, tibay ng katawan at ganda ng karne.

Ito ay naaangkop sa anumang sistema ng pagpapalahi. Ito po ay makukuha ng mga mag-aalagang may gustong magtayo nga sariling nilang programang panglahi.

Ang ACMC ay nagsusuri ng libo-libong “damlines” o inahinin sa bawat isang taon upang mapili ang mga katangian pang-inahin tulad ng edad ng pagkadumalaga, dami ng anak, dami ng gatas, pagitan ng pagbubuntis, timbang ng biik at timbang sa ika-21 araw. Ang piniling pang lahi ay dapat na may angkop na pangangatawan at dami ng maayos na suso. Sa dahilang sa inahing ito nakukuha and kalahati ng ganda ng karne, sinusuri din and dami ng kinakain, bilis ng laki, lalim ng laman at taba sa pnaghuling pagpili.

Ang AC1 na inahin ay bunga ng mahigit na 40 taon ng pagsusuri sa pag lahi at maka siyentipikong pag-aaral. Ito ay nag mula sa Meidam GP na binulugan ng ACMC Volante LW or ang barakong GP. Ang AC1 ay napatunayan ng mahusay na inahin at ito ay mahusay mag bigay ng gatas, matagal ang buhay ant maamong alagaan, anuman ang sistema ng pag alaga .

Kapag ipinabulug sa anumang ACMC Vantage o “terminal” na barako, ang AC1 ay may kakayahang mag labas ng biik na pasado saan mang sukatang pandaigdigan at sa anumang klaseng pangagailangan pag dating sa karne ng baboy.

Para sa karagdagan kaalaman, maaring tumawag sa:

Dr. Danny Silbor
+63 917 811 4575
ACMC Ltd , Manila Office
No 3, 3F Enzo Bldg, Gil Puyat Ave
Makati City , Metro Manila
Tel: Office +632 897 7448
Fax: +632 897 7448
email: dannys_acmc@pldtdsl.net

ACMC Ltd, UK
Tel: +44 1262 488232
Email: